Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Badanie stanu organizacji

badanie_stanu_organizacjiZespoły budujące strategię mają niekiedy problemy z diagnozowaniem słabych stron organizacji, co wynika z nieumiejętności lub niechęci do podejmowania dyskusji w strefie niekomfortowej – czyli takiej, gdzie trzeba otwarcie mówić o niedociągnięciach własnych lub cudzych. Badanie stanu organizacji pozwala ominąć ten problem dzięki dostarczeniu kierownictwu firmy możliwie obiektywnego obrazu jej rzeczywistości organizacyjnej. Zalecenia dotyczące kierunków działań zawarte w raporcie z badania mogą być też przydatne do formułowania kierunków działań i celów strategicznych.

czytaj więcej


Budowa strategii biznesowej

budowa_strategii_biznesowejMetodologia budowy strategii organizacji jest oparta na założeniu, że wiedza potrzebna do stworzenia strategii jest dostępna wewnątrz organizacji. Strategia powstaje w wyniku współpracy konsultanta z zespołem, powołanym przez kierownictwo firmy do wypracowania strategii. Zespół spotyka z konsultantem na sesjach roboczych odbywanych w odstępach około 2-tygodniowych. Sesje mają formę jedno- lub dwudniowych warsztatów. Część zadań związanych z budową strategii jest realizowana w trakcie warsztatów, a część w okresach między sesjami.

czytaj więcej


Projektowanie modelu operacyjnego

pmoModel operacyjny określa sposób działania przedsiębiorstwa. Zawiera on zestaw reguł obowiązujących w firmie i rozstrzygających podstawowe kwestie związane z jej funkcjonowaniem.

czytaj więcej


Wdrożenie systemu zarządzania projektami

wszpProjekty są narzędziem wprowadzania zmian – w tym zwłaszcza zmian strategicznych – we wszystkich organizacjach oraz narzędziem uzyskiwania przychodów w tych firmach, które dostarczają klientom produkty lub usługi wytworzone w wyniku kontraktów (budownictwo, usługi szyte na miarę, agencje marketingowe, firmy tworzące oprogramowanie). Wdrożenie sytemu zarządzania projektami obejmuje zarówno ujednolicenie działań na poziomie operacyjnym (zarządzanie pojedynczym projektem), jak i na poziomie strategicznym.

czytaj więcej


Wdrożenie systemu zarządzania procesami

parkietSystem zarządzania procesami służy zwiększeniu dyscypliny wykonawczej w firmie, co jest niezbędne dla wzrostu jakości i efektywności funkcjonowania każdej organizacji. Wdrożenie systemu obejmuje działania prowadzące do wyodrębnienia procesów realizowanych w firmie, ich opisu i opomiarowania (KPI) oraz przypisania jednoznacznej odpowiedzialności za wynik działania procesów.

czytaj więcej


Wdrożenie systemu zarządzania przez cele

kwadratowaZarządzanie przez cele (MBO – Management by Objectives) polega na opomiarowaniu pracy jednostek organizacyjnych i na wyznaczeniu im celów wyrażonych tymi miarami. Wdrożenie systemu zarządzania przez cele wpływa dość silnie i szybko na zmianę kultury organizacyjnej, ze zorientowanej na działanie lub trwanie na zorientowaną na wynik – czyli z podejścia typu jestem dyspozycyjny i zaangażowany więc zasługuję na nagrodę na podejście typu płacą mi za to, żebym osiągał cele, a jeśli je przekroczę, otrzymam nagrodę.

czytaj więcej


Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem

ludzikiZarządzanie ryzykiem polega na świadomym podejściu do zdarzeń przyszłych, których wystąpienie nie jest pewne i które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem stanowi wraz z systemowym zarządzaniem wiedzą, ukoronowanie systemowego zarządzania organizacją i świadczy o dużej dojrzałości jej kadry. Skutkiem wdrożenia systemu jest wyrobienie w ludziach nawyku przygotowywania się na nieznane, co wiąże się planowaniem działań i uzupełnianiem tych planów o zadania pozwalające ograniczyć prawdopodobieństwo lub skutki przyszłych zdarzeń w warunkach niepewności.

czytaj więcej