Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Model operacyjny określa sposób działania przedsiębiorstwa. Zawiera on zestaw reguł obowiązujących w firmie i rozstrzygających podstawowe kwestie związane z jej funkcjonowaniem takie jak:

 • Zasady ogólnoorganizacyjne (kodeks i antykodeks),
 • Ujednolicenie pojęć w tym m.in. nazewnictwa stanowisk i nazw dokumentów,
 • Zasady działania komisji, komitetów i zespołów projektowych,
 • Zasady dot. poziomu uprawnień finansowych i kadrowych,
 • Schemat struktury organizacyjnej,
 • Opis jednostek organizacyjnych,
 • Parametry oceny ich pracy.

pmo

Opis modelu operacyjnego stanowi główną treść Regulaminu Organizacyjnego firmy. Model operacyjny silnie kształtuje kulturę organizacyjną i jeśli jest on niewłaściwy lub nieprecyzyjny, może stać się poważną barierą w rozwoju organizacji, a zwłaszcza w realizacji zamierzeń strategicznych i poprawnym działaniu systemów zarządzania.

Projektowanie modelu operacyjnego jest oparte na formule partycypacyjnej, czyli  dokonuje się  w wyniku współpracy konsultanta z zespołem, powołanym przez kierownictwo firmy do stworzenia propozycji modelu. Zespół spotyka z konsultantem na sesjach roboczych odbywanych w odstępach około 2-tygodniowych. Sesje mają formę jedno- lub dwudniowych warsztatów.

Zadaniem konsultanta jest:

 • planowanie pracy zespołu i przydzielanie zadań,
 • przygotowywanie narzędzi analizy i modeli myślowych
 • wsparcie metodologiczne i materiałowe pracy grupowej
 • formułowanie pytań i zagadnień do opracowania przez zespół
 • moderowanie dyskusji i opiniowanie rozwiązań podczas warsztatów,
 • konsultacje telefoniczne lub drogą mailową w okresach między sesjami,
 • zapisywanie ustaleń i redagowanie dokumentów końcowych

W wyniku współpracy powstaje projekt/nowelizacja Regulaminu Organizacyjnego, który można wprowadzić w życie uchwałą zarządu firmy.