Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

wszpProjekty są narzędziem wprowadzania zmian – w tym zwłaszcza zmian strategicznych – we wszystkich organizacjach oraz narzędziem uzyskiwania przychodów w tych firmach, które dostarczają klientom produkty lub usługi wytworzone w wyniku kontraktów (budownictwo, usługi szyte na miarę, agencje marketingowe, firmy tworzące oprogramowanie). Wdrożenie sytemu zarządzania projektami obejmuje zarówno ujednolicenie działań na poziomie operacyjnym (zarządzanie pojedynczym projektem), jak i na poziomie strategicznym, w tym:

 • Określenie sposobu i zasad inicjowania projektów w firmie
 • Ustalenie reguł obowiązujących kierowników projektów m.in. przy:
 • tworzeniu specyfikacji projektowej,
 • harmonogramowaniu projektu,
 • uzgadnianiu zasobów,
 • budżetowaniu projektu,
 • zarządzaniu ryzykiem,
 • zarządzaniu zmianą (wymaganiami klienta),
 • raportowaniu stanu projektu,
 • zamykaniu projektu.

 • Wdrożenie narzędzi zarządzania projektami (aplikacja IT, wzorce i szablony)
 • Stworzenie struktury wsparcia projektów (PMO, controlling projektów)
 • Stworzenie zasad zarządzania portfelem projektów (kwalifikowanie i ocena)

Wdrożenie systemu zarządzania projektami jest oparte na formule partycypacyjnej i dokonuje się  w wyniku współpracy konsultanta z zespołem, powołanym przez kierownictwo firmy do wdrożenia tego systemu. Zespół spotyka z konsultantem na sesjach roboczych odbywanych w odstępach około 2-tygodniowych. Sesje mają formę jedno- lub dwudniowych warsztatów.

Wdrożenie obejmuje cztery fazy, z których każda kończy się decyzją zarządu:

Faza 1  Opracowanie koncepcji działania systemu

Faza 2  Wdrożenie narzędzi systemu

Faza 3  Projekt pilotażowy

Faza 4  Wdrożenie systemu (procedura, audyt i kontroling systemu, szkolenia)

Zadaniem konsultanta jest:

 • planowanie pracy zespołu i przydzielanie zadań,
 • przygotowywanie narzędzi analizy i modeli myślowych,
 • wsparcie metodologiczne i materiałowe pracy grupowej,
 • formułowanie pytań i zagadnień do opracowania przez zespół,
 • moderowanie dyskusji i opiniowanie rozwiązań podczas warsztatów,
 • konsultacje telefoniczne lub drogą mailową w okresach między sesjami,
 • zapisywanie ustaleń i redagowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego.

W wyniku współpracy powstaje, sprawdzona w działaniu pilotażowym, Procedura Zarządzania Projektami w firmie uzupełniona o odpowiednie narzędzia i szablony. Ponadto kadra firmy obsługująca działanie systemu zarządzania projektami jest odpowiednio poinstruowana i przeszkolona w działaniach służących jego utrzymaniu i doskonaleniu.