Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Rzadko zdarza się wybór między słusznością,
a błędem. Zwykle jest to wybór między
„prawie słusznym”, a „przypuszczalnie błędnym”.
Peter Drucker

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do wdrożenia systemu zarządzania projektami w firmie.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie roli projektów w funkcjonowaniu organizacji,
 • poznanie kryteriów doboru projektów do portfela,
 • zrozumienie istoty wielopoziomowej organizacji prawnej firmy,
 • zapoznanie się z właściwą strukturą regulaminu organizacyjnego,
 • opanowanie zasad działania organizacji i roli jej poszczególnych jednostek,
 • nauczenie się zasad projektowania i oceny struktury organizacyjnej.

Zakres tematyczny

 1. Strategiczne zarządzanie projektami
  • poziomy zarządzania organizacją.
  • elementy zarządzania strategicznego.
  • definiowanie celów strategicznych firmy.
 1. Rola projektów w organizacji
  • projekty wewnętrzne i zewnę
  • stany projektów w portfelu organizacji.
  • związki projektów ze strategią
  • zarządzanie projektami przez cele
  • dyskontowanie przewagi projektowej firmy
  • a
 1. Równoważenie portfela projektów
  • definiowanie projektu (karta projektu).
  • rangowanie projektów metodą Q-sort
  • kryterium zgodności projektu ze strategią.
  • macierz dystrybucji projektów.
  • macierz ryzyko-korzyści.
 1. Zarządzanie portfelem projektów
  • istotne umiejętności kierowników projektów
  • profile kierowników projektów
  • kierownik projektu, a interesariusze projektu
  • zasady monitorowania projektów w portfelu
  • ocena zgodności (portfela) projektów
   z budżetem i harmonogramem.
 1. Infrastruktura projektowa w organizacji
  • umocowanie kierownika projektu w organizacji
  • zasady udostępniania zasobów do projektów
  • Biuro Zarządzania Projektami (PMO) w organizacji.
  • funkcje PMO wobec projektu i całej organizacji.
  • zadania PMO na różnych poziomach dojrzałości.
  • wskazówki dla wdrożenia PMO w organizacji